இன்றைய பழமொழி
ஒருவர் துன்பப்படும் போது நிபந்தனை ஏதுமின்றி உதவுவது தான் நட்பு.
வரலாற்றில் இன்று

-

-
view
Change View

No image found

AD

முக்கிய தினங்கள் -

AD

AD

ஜோதிட பலன்கள்